Voorwaarden voor het gebruik van ZipWorks

De dienst “ZipWorks” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden. Aan het gebruik van ZipWorks zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door ZipWorks te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door ZipWorks schriftelijk zijn aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele voorwaarden van de opdrachtgever of naar andere algemene voorwaarden. De voorwaarden van de opdrachtgever of verwijzing naar derden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ZipWorks zijn aanvaard. ZipWorks is een handelsnaam van linkXperts B.V.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1 ZipWorks wordt u aangeboden ten behoeve van automatisering-doeleinden binnen uw bedrijf middels de via ZipWorks aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen. 1.2 Om ZipWorks te kunnen gebruiken, dient u het opdrachtformulier te ondertekenen en digitaal of op papier te retourneren aan ZipWorks. Volg hiervoor de instructies op de site. 1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. ZipWorks mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht plaatsvindt. U bent aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij ZipWorks heeft gemeld dat een ander – buiten uw schuld om – uw wachtwoord kent. 1.4 Met ZipWorks verwerkt u persoonsgegevens. ZipWorks treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U bent en blijft de verantwoordelijke. U vrijwaart ZipWorks van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden
2.1 Het is verboden ZipWorks te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. 2.2 In het bijzonder is het verboden ZipWorks op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst. 2.3 Indien ZipWorks constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u eenmalig waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag ZipWorks zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan ZipWorks zonder waarschuwing ingrijpen. 2.4 Indien naar het oordeel van ZipWorks hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ZipWorks of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ZipWorks gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 2.5 ZipWorks is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 2.6 ZipWorks kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u verhalen. U vrijwaart ZipWorks van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. ZipWorks verzekert dat er iedere nacht een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die gebruiker middels de applicatie heeft ingevoerd. 3.2 ZipWorks onderhoudt de dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal ZipWorks dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is.

Gepland onderhoud waarbij een beperking van de beschikbaarheid wordt voorzien, wordt vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 3.3 ZipWorks mag van tijd tot tijd functionaliteit van ZipWorks aanpassen, vervangen en uitbreiden.

Artikel 4. Hosting
4.1 De maximale belasting van uw ZipWorks-omgeving is beperkt op basis van fair use policy. 4.2 Indien uw gebruik het gemiddelde gebruik ver overschrijdt dan is ZipWorks gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen, of in overleg het gebruik te beperken. Binnen een redelijke termijn zal linkXperts B.V. de Opdrachtgever informeren over de extra kosten die hiervoor in rekening gebracht worden. 4.3 Het is u of een gemachtigde persoon namens u verboden materiaal te plaatsen dat:a) smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, haatzaaiend of anderszins bij strafrecht verboden is,b) erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte,c) inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,d) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,e) hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan u weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,f) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat,g) kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat. 4.3.1. Het staat ZipWorks vrij om het door u geplaatste materiaal te controleren op schending van de in 4.3.a t/m 4.3.g. genoemde beperkingen. 4.3.2. Indien uit deze controle is vast komen te staan, ofwel een redelijk vermoeden is ontstaan, dat u deze beperkingen schendt, is ZipWorks gerechtigd de publicatie van de betreffende inhoud op te schorten en aanpassing, danwel verwijdering te eisen van het betreffende materiaal. ZipWorks zal u, in het geval van opschorting van publicatie, binnen 8 uur op de hoogte brengen. 4.3.3. Indien u met deze schending, aan een derde partij schade berokkent, staat het ZipWorks vrij om, op verzoek van de derde partij, aan deze derde partij alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verhalen van de schade op u, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het verstrekken van kopieën van het geplaatste materiaal. 4.4 U onthoudt zich ervan overige gebruikers van ZipWorks of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van ZipWorks. Het is u verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan u weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat zulks ZipWorks, overige gebruikers van ZipWorks of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. ZipWorks zal u in zo’n geval op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1 De dienst ZipWorks, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van ZipWorks. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van ZipWorks, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 5.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). ZipWorks heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen. 5.3 Indien u informatie stuurt naar ZipWorks, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
5.4 Om een goede dienstverlening te kunnen verlenen zal ZipWorks kennis moeten nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via ZipWorks, tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken. ZipWorks zal de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk trachten te beperken, voor zover de dienstverlening dit toelaat.

Artikel 6. Vergoeding voor de dienst
6.1 Aan het gebruik van ZipWorks is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding is vooraf per 3 maanden, per 6 maanden of per 12 maanden verschuldigd. 6.2 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van linkXperts B.V., volgens de betaalinstructies op de factuur. 6.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van ZipWorks beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. 7.2 ZipWorks is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij ZipWorks meldt. 7.4 In geval van overmacht is ZipWorks nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 7.5 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ZipWorks tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien ZipWorks op dat moment reeds gedeeltelijk toegang tot de dienst heeft verleend worden deze door ZipWorks bij u in rekening gebracht, en bent u gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden
8.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan 12 maanden. 8.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van een maand. 8.3 ZipWorks kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen aan het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. 8.4 Bij beëindiging van de overeenkomst ontvangt u op verzoek een kopie van de data die op dat moment van u beschikbaar is via de dienst tegen het dan geldende tarief voor de aanlevering van de data. 8.5 Indien u de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ZipWorks gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl u, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling bent verplicht. 8.6 In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van u, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen kan beschikken, staat het ZipWorks vrij om de

overeenkomst terstond op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ZipWorks op u zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden
9.1 ZipWorks mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen. 9.2 ZipWorks zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. 9.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 10.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met ZipWorks worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ZipWorks gevestigd is. 10.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 10.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door ZipWorks wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 10.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 10.6 ZipWorks is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die ZipWorks of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Versie 16102018